Thiệt Là Buồn Wá Đi

SanSomit Học Đây Pà Con Ui!!!


You are not connected. Please login or register

Báo Cáo Tiểu Luận Tốt Nghiệp

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Báo Cáo Tiểu Luận Tốt Nghiệp on Tue Feb 02, 2010 12:36 am

Admin


Admin
PHẦN I:

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

A. GIỚI THIỆU: MÔ TẢ HỆ THỐNG

*Mô tả bài toán:
Ngày nay, việc quản lý kho hàng cho một Cty không còn là chuyện đơn giản đối với những kho hàng có số lượng lớn các mặt hàng. Nhận biết được điều đó, nên Trung tâm Điện Tử - Tin Học muốn việc quản lý xuất nhập hàng hóa đạt được hiệu quả tốt.

- Một kho hàng có người quản lý là nhân viên có thể là nhiều nhân viên và họ thay phiên nhau quản lý. Nhân viên có trách nhiệm lập phiếu nhập và phiếu xuất. Những thông tin cần biết về nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, địa chỉ…

- Các thuộc tính cần quản lý của một mặt hàng bao gồm: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính,số lượng tồn. Mỗi mặt hàng thuộc vào một loại hàng hóa nào đó. Khi có hàng hóa mới được nhập về, nhân viên quản lý kho sẽ lập một phiếu nhập kho. Trên phiếu có ghi rõ một số chi tiết: số thự tự phiếu nhập, ngày lập phiếu, hình thức thanh toán, thuế vat và tổng tiền. Trên phiếu nhập có thể nhập nhiều mặt hàng, ứng với từng mặt hàng có số lượng và đơn giá cụ thể. Ngoài ra, một số thông tin về nhà cung cấp cũng cần được lưu trữ như: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản.

- Khi có yêu cầu xuất hàng trong kho, nhân viên quản lý kho cũng sẽ lập một phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho cũng tương tự như phiếu nhập, các thông tin cần quản lý gồm: Mã số thự tự phiếu xuất, ngày lập phiếu, tổng tiền…

-Hàng hóa được xuất cho một khách hàng cụ thể và những thông tin cần quản lý đối với khách hàng gồm có: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và hình thức thanh toán.

Hệ thống quản lý xuất nhập hàng hóa có các chức năng như sau:
Cập nhật thông tin và các biến động thông tin về hàng hóa, nhân viên, nhà cung cấp hay khách hàng…
In phiếu: Lập biểu bảng cho biết thông tin chi tiết về Phiếu Nhập và Phiếu Xuất.
Thống kê báo cáo: Lập biểu bảng thống kê số lượng hàng tồn kho hàng tháng, tổng số hàng nhập về hay xuất đi trong một tháng hay quý…
Tìm kiếm, tra cứu thông tin về hàng hóa, họ tên nhà cung cấp, nhân viên,khách hàng, mã số phiếu nhập/xuất, ngày nhập/xuất hàng…
B. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
I. VỀ GIAO DIỆN:
-Thiết kế giao diện nhập liệu cho tất cả các bảng: HÀNG_HÓA, NHÀ_CC, KHÁCH_HÀNG, LOẠI_HÀNG, NHÂN_VIÊN, PHIẾU_NHẬP, PHIẾU_XUẤT, NHẬP, XUẤT. Những giao diện này được phép thêm, sửa, xóa, lưu, không lưu.
- Thiết kế form và reports theo yêu cầu sau:
1. Thông tin chi tiết của Phiếu Nhập:
2.Mẫu kết quả tìm kiếm thông tin nhà cung cấp:


3. Mẫu thống kê phiếu nhập:
PHẦN II:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A.MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP:


Mô hình MCD:
B. MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC LOGIC (MLD):

NHÀ_CC(MÃ_NCC, TÊN_NCC, ĐỊA_CHỈ, SỐ_ĐIỆN_THOẠI, SỐ_TÀI_KHOẢN)

KHÁCH_HÀNG(MÃ_KH, TÊN_KH, ĐỊA_CHỈ, SỐ_ĐIỆN_THOẠI, SỐ_TÀI_KHOẢN, HÌNH_THỨC_TT)

NHÂN_VIÊN(MÃ_NV, TÊN_NV, SỐ_ĐIỆN_THOẠI, ĐỊA_CHỈ)

LOẠI_HÀNG(MÃ_LOẠI, DIỄN_GIẢI)

HÀNG_HÓA(MÃ_HÀNG, TÊN_HÀNG, ĐƠN_VỊ_TỊNH, SỐ_LƯƠNG_TỒN, MÃ_LOẠI)

PHIẾU_NHẬP(STT_PN, NGÀY_LẬP, HÌNH_THỨC_TT, THUẾ_VAT, TỐNG_TIỀN,
MÃ_NCC, MÃ_NV)

PHIẾU_XUẤT(STT_PX, NGÀY_LẬP, TỔNG_TIỀN, MÃ_KH, MÃ_NV)

NHẬP(STT_PN, MÃ_HÀNG, SỐ_LƯỢNG, ĐƠN_GIÁ)

XUẤT(STT_PX, MÃ_HÀNG, SỐ_LƯỢNG, ĐƠN_GIÁ)


C. MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU (DFD):
PHẦN 3:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

A. TẠO CÁC BẢNG DỮ LIỆU: Mô tả thuộc tính thuộc tính các bảng
Bảng NHÀ_CC:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_NCC (primary key) TEXT Mã nhà cung cấp 7(kích thước)
TEN_NCC TEXT Tên nhà cung cấp 30 (kích thước)
DIA_CHI TEXT Địa chỉ 100(kích thước)
SO_DIEN_THOAI TEXT Số điện thoại 15(kích thước)
SO_TAI_KHOAN TEXT Số tài khoản 30(kích thước)

Bảng KHÁCH_HÀNG:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_KH(primary key) TEXT Mã khách hàng 7(kích thước)
TEN_KH TEXT Tên khách hàng 30(kích thước)
DIA_CHI TEXT Địa chỉ 100(kích thước)
SO_DIEN_THOAI TEXT Số điện thoại 15(kích thước)
SO_TAI_KHOAN TEXT Số tài khoản 30(kích thước)

Bảng NHÂN_VIÊN:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_NV(primary key) TEXT Mã nhân viên 7(kích thước)
TEN_NV TEXT Tên nhân viên 30(kích thước)
DIA_CHI TEXT Địa chỉ 100(kích thước)
SO_DIEN_THOAI TEXT Số điện thoại 15(kích thước)
Bảng LOẠI_HÀNG:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_LOAI(primary key) TEXT Mã loại 4(kích thước)
DIEN_GIAI TEXT Diễn giải 30(kích thước)

Bảng HÀNG_HÓA:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_HANG(primary key) TEXT Mã hàng 7(kích thước)
TEN_HANG TEXT Tên hàng 30(kích thước)
ĐON_VI_TINH TEXT Đơn vị tính 10(kích thước)
SO_LUONG_TON INTEGER Số điện thoại 15(kích thước)
MA_LOAI TEXT Mã loại 4(kích thước)

Bảng PHIẾU _NHẬP:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
STT_PN(primary key) TEXT Số thứ tự phiếu nhập 7(kích thước)
NGAY_LAP DATE Ngày nhập
HINH_THUC_TT TEXT Hình thức thanh toán 20(kích thước)
THUE_VAT INTEGER Thuế GTGT 2(kích thước)
TONG_TIEN FLOAT Tổng tiền 20(kích thước)
MA_NCC(foreign key) TEXT Mã nhà cung cấp 7(kích thước)
MA_NV(foreign key) TEXT Mã nhân viên 7(kích thước)Bảng PHIẾU _XUẤT:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
STT_PX(primary key) TEXT Số thứ tự phiếu xuất 7(kích thước)
NGAY_LAP DATE Ngày xuất
TONG_TIEN FLOAT Tổng tiền 20(kích thước)
MA_KH(foreign key) TEXT Mã khách hàng 7(kích thước)
MA_NV(foreign key) TEXT Mã nhân viên 7(kích thước)

Bảng NHẬP:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_HANG(primary key) TEXT Mã hàng 7(kích thước)
STT_PN(primary key) TEXT Số thứ tự phiếu nhập 7(kích thước)
SO_LUONG INTEGER Số lượng nhập 4(kích thước)
ĐON_GIA FLOAT Đơn giá nhập 20(kích thước)

Bảng XUẤT:
FIELDNAME DATA TYPE DESCRIPTION FIELDPROPERTIES
MA_HANG(primary key) TEXT Mã hàng 7(kích thước)
STT_PX(primary key) TEXT Số thứ tự phiếu xuất 7(kích thước)
SO_LUONG INTEGER Số lượng xuất 4(kích thước)
ĐON_GIA FLOAT Đơn giá xuất 20(kích thước)

B. Sơ đồ quan hệ ràng buộc trong accessC. Thiết kế chương trình:

I. Menu Chương trình chính:

II. Lưu đồ giải thuật một số From:
1) Lưu đồ From nhập liệu:


2) Lưu đồ giải thuật Form Phiếu Nhập và From Phiếu Xuất:

3) Lưu đồ giải thuật chung các Form thống kê:


III Giao diện của các From:
Các Form có các chức năng chung là Thêm, Sửa, Xóa, Cập nhật, Lưu, Không Lưu, Thoát
1) Giao diện chính:2) From Cập nhập Phiếu Nhập:3) From Cập nhật Phiếu Xuất:


Khi chúng ta muốn thêm một Phiếu Nhập(Phiếu Xuất) mới ta sẽ thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Click button Thêm
• Bước 2: Chọn ngày lập phiếu (mặc định là ngày hiện tại của hệ thống)
• Bước 3: Chọn mã Nhân viên lập phiếu (sẽ có tên Nhân viên tương ứng xuất hiện)
• Bước 4: Chọn mã Khách hàng (sẽ có tên Khách hàng tương ứng xuất hiện)
• Bước 5: Click button Lưu
• Bước 6: Chọn mã mặt hàng cho phiếu nhập (sau đó nhập vào số lượng và đơn giá)
• Bước 7: Click button Lưu (Nếu muốn thêm mặt hàng thì ta Click nút Thêm)
• Bước 8: Click button Kết thúc
4) From Cập nhật Loại Hàng:Khi thêm một loại hàng mới ta sẽ thực hiện các bước sau:
• Bước 1: Click button Thêm
• Bước 2: Nhập vào mã loại hàng mới
• Bước 3: Click button Kiểm tra (Kiểm tra xem mã hàng bạn vừa nhập có trùng không, nếu trùng bạn sẽ quay lại bước 2, ngược lại nhập diễn giải cho loại hàng bạn vừa nhập và tiếp tục bước 4)
• Bước 4: Click button Lưu

5) From Tìm kiếm Hàng Hóa:Các bước tìm kiếm được mô tả như hình trên
Có thể tìm kiếm Hàng hóa theo Mã hàng, Tên hàng hoặc Loại Hàng (thực hiện ở Bước 1)

Các From tìm kiếm còn lại tương tự6) Thống kê Phiếu NhậpPHẦN 4:

KẾT LUẬN
A. KẾT LUẬN:
Sau gần 2 tháng nghiên cứu thực hiện đề tài “ Quản lý Xuất Nhập Hàng Hóa ” em đã thực hiện được công việc sau:
- Tìm hiểu và thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và menu cho hệ thống.
- Tạo form cập nhật cho các bảng.
- Kết quả báo cáo tìm kiếm Hàng hóa, Nhà cung cấp, Khách hàng…
- Thống kê và in ra theo biểu mẫu Phiếu Xuất, Phiếu Nhập
- Cài đặt chuơng trình và chạy thử.
- Kết hợp các thành phần lại với nhau thành một chương trình.
Tuy nhiên , do thời gian thực hiện đề tài tương đối ngắn, công việc thực
hiện liên quan tới khá nhiều chi tiết cộng với kiến thức còn giới hạn, trong học kì có nhiều môn học cho nên đề tài vẫn còn hạn chế. Hạn chế có thể là:
+ Giao diện chưa thật thân thiện với người dùng (Nhất là From cập nhật Phiếu Nhập và Phiếu Xuất khá phức tạp)
+ Do thiếu phương tiện để thực hiện kết nối mạng với nhau, nên chương trình này được thử nghiệm chỉ chạy trên máy đơn trên hệ điều hành Windows Xp.

B. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
Hiện tại đề tài tạo một nền móng cơ bản cho việc phân công giảng dạy. hướng phát triển của đề có thể là:
- Chương trình có thể chạy trên trên mạng với Hệ Điều Hành WinXP hoặc Windows 2003 server.
- Chương trình cho phép liên kết giữa các phòng với nhau
- Chương trình cho phép chia sẻ công việc tại mỗi phòng ban.
Chương trình cài đặt lại trên nền SQL SERVER kết hợp với ASP hoặc ASPX để các tiến trình sử lý công việc thông qua mạng máy tính.TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Visual Basic do thầy Lưu Hoài Bảo biên soạn
2. Giáo trình thao tác với CSDL và Report bằng VB.Net (Nhà xuất bản lao động xã hội)
3. Các bài tập lập trình CSDL với VB.Net (Nhà xuất bản Thống kê)
4. Giáo trình Cơ sở dữ liệu do Cô Phạm Thị Xuân Lộc biên soạn.
5. Một tài liệu trên Internet

[img][/img]

Xem lý lịch thành viên http://sansomit.forumr.net

2 Re: Báo Cáo Tiểu Luận Tốt Nghiệp on Thu Jun 17, 2010 10:44 am

hathu89


Khách viếng thăm
admin ơi sao ko xem đc các biểu đồ vậy?
t cũng đang làm đề tài tốt nghiệp"quản lý nhập xuất hàng
hoá" admin có thể cho t tham khảo ko?
liên hệ t qua mail nhoc_riolin197@yahoo.com nhá.thanks
admin trước Very Happy

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết